Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÍJEN 2020

25. 9. 2020MATEMATIKA


Násobení a dělení číslem 2, 3, 4
- chápe princip násobení a dělení, zná násobky čísel 2, 3, 4 a osvojuje si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, řeší slovní úlohy v oboru probíraných násobilek


Geometrické tvary /trojúhelník, čtverec, obdélník/
- pozná a modeluje trojúhelník, čtverec, obdélník


Jednotky času /den, hodina, minuta/
- provádí jednoduché převody jednotek času


ČESKÝ JAZYK


Vyslovování a psaní předložkových tvarů
Skupiny bě – pě – vě – mě
Spodoba znělosti
- umí správně číst a psát předložky,
- zvládá psaní skupin bě – pě – vě, mě
- umí správně napsat a zdůvodnit spodobu na konci i uvnitř slova


Předložky

Vyprávění podle obrázkové osnovy


- vypráví podle obrázkové osnovy, pokouší se o dramatizaci jednoduchých modelových situací


Plynulé čtení s porozuměním
- zdokonaluje se v plynulém čtení, orientuje se v ději, vyhledává informace v textu


NÁŠ SVĚT
Naše obec
Pracovní příležitosti
- zná významné podniky v obci, ví, kde rodiče pracují

Z minulosti naší obce
- zná základní údaje o minulosti obce, pozná kostely, zámek a radnici v Březnici, vypráví o slavných občanech obce

Státní svátky a významné dny
- ví, kdy a proč slavíme 28. říjen


HUDEBNÍ VÝCHOVA
Rytmus, dynamika, melodie
Rytmický a pohybový doprovod písní.
Hra na rytmickou ozvěnu.
Poslech: - napětí v hudebním díle, narůstající dynamika.
Intonační cvičení.
Notová osnova. Houslový klíč.
- rozvíjí své intonační a rytmické schopnosti
- umí vyjádřit hudbu pohybem
- proniká do hudební teorie
- zná pojmy: rytmus, melodie, notová osnova, nota, houslový klíč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Sbírky, instalace a koláže z přírodnin, tvůrčí zpracování a reflexe.
Malování, kresba a modelování objektů související s podzimní přírodou, s podzimními pracemi na polích a zahradách.
- využívá rozličné nabídnuté materiály a techniky
- tvoří z nasbíraných přírodnin
- pracuje dle návodu s přispěním vlastních nápadů a zapojením fantazie
- dovede využít vlastní zkušenost


PRACOVNÍ ČINNOSTI
Práce s přírodním materiálem
- vyhledává, sbírá, třídí a suší přírodniny, opracovává, aranžuje a dotváří přírodniny na základě představ
- samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu
Péče o pokojové rostliny ve třídě
- pečuje o pokojové rostliny


TĚLESNÁ VÝCHOVA
Atletická průprava
 Skok daleký, běh na 60 metrů, atletická abeceda
Plavecký výcvik
Vybíjená
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech
a soutěžích
- reaguje na základní pokyny a povely