Jdi na obsah Jdi na menu
 


LISTOPAD 2020

30. 10. 2020

MATEMATIKA

Násobení a dělení číslem 5, 0, 1

Opakování násobilky 0 - 5

- chápe princip násobení a dělení, zná násobky čísel 5,1 a osvojuje si násobení a dělení čísly 5, 0, 1, řeší slovní úlohy v oboru probíraných násobilek

- doplňuje tabulky násobků daného čísla, pracuje s tabulkou násobení, činitel, součin

 

Tělesa /krychle, kvádr, válec/

- pozná krychli, kvádr, válec a nachází příklady v realitě 

Slovní úlohy

- provádí zápis, výpočet, odpověď a zkoušku správnosti

 - seznámí se s různými postupy při řešení složených slovních úloh

 

ČESKÝ JAZYK

Význam slov, slova příbuzná

Rozvoj slovní zásoby

Vyjmenovaná slova B, L  

- porovnává významy slov, rozlišuje slova opačného významu, slova významem souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledává slova příbuzná  

-  umí řady vyjmenovaných slov po B,L , zvládá pravopis vyjmenovaných slov po B,L ,chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov

Základní formy společenského styku /pozdrav, prosba, omluva/

Tiché čtení, orientace v textu

Poezie /báseň, přednes/

 

- zná základní formy společenského styku a umí je používat.

- umí plynule číst nahlas i potichu, orientuje se v textu

- chápe pojmy poezie, báseň, rým, verš, sloka, umí přednášet básně zpaměti

 

 

NÁŠ SVĚT

Krajina v okolí obce

 

Poloha obce v krajině

Světové strany, směrová růžice, kompas

Turistická mapa

- posuzuje okolní krajinu, orientuje se v nejbližším okolí

- určí světové strany podle kompasu

- porovná kresbu s mapou, zná základní značky turistické mapy

Světové strany /sever, jih, východ, západ/

 

Obzor, vyvýšeniny, údolí  

 

Lidské výtvory, živé a neživé přírodniny

Rozmanitost přírody

Krásy naší krajiny

 

- chápe, co jsou živé a neživé přírodniny a lidské výtvory

- rozliší rostliny, živočichy a houby

- uvádí různé typy krajiny, vypráví o různých místech naší vlasti